Privacy verklaring

Privacyverklaring Dier Medisch Centrum de Roosberg

Dier Medisch Centrum de Roosberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Dier Medisch Centrum de Roosberg

Nieuwe Daalakker 25

4854 PV Bavel
Tel: +31 (0) 161 43 77 77

e-mail: info@dmcderoosberg.nl

www.dmcderoosberg.nl

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dier Medisch Centrum de Roosberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Dier Medisch Centrum de Roosberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
  • Omdat Dier Medisch Centrum de Roosberg dat in voorkomende gevallen verplicht is;
  • Vanwege gerechtvaardigde belangen, zoals om onze huidige en toekomstige klanten en relaties optimaal te voorzien van relevante informatie over ons bedrijf en onze diensten, of in verband met onze debiteurenbewaking.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:

  • Voorletters, Voornaam Tussenvoegsels, Achternaam Titels;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer en E-mailadres;
  • Diernamen en overige relevante gegevens van de in bezit zijnde dieren
  • Financiële gegevens;
  • Eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn in verband met de hiervoor omschreven doelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dier Medisch Centrum de Roosberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dier Medisch Centrum de Roosberg verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld laboratoria) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dier Medisch Centrum de Roosberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dier Medisch Centrum de Roosberg gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Recht van betrokkenen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@dmcdroosberg.nl. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u naar voornoemd e-mailadres een bezwaar toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot hebt u het recht om een gegeven toestemming weer in te trekken.

Hyperlinks op de website
Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Dier Medisch Centrum de Roosberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerking door of in uitdrukkelijke opdracht van Dier Medisch Centrum de Roosberg

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Comments are closed.